C
areers


       ผู้บุกเบิกและบริษัทชั้นนำด้านเลเซอร์ของประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ชั้นนำของโลกสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ออกแบบและสร้างเครื่องจักรเลเซอร์ และระบบอัตโนมัติชั้นนำ รับปรึกษาการประยุกต์
การใช้งาน เชื่อม ตัด เจาะ และมาร์คด้วยเลเซอร์ รับบริการแกะสลักและเขียนลวดลายชิ้นงานคุณภาพสูงด้วยเลเซอร์ บริษัทมีการขยายและเติบโตด้วยความมั่นคง ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (คลิกดูแผนที่) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ สมัครร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่างเรา

(คลิกที่ชื่อตำแหน่ง เพื่อดูรายละเอียด)

Software Engineer

เขียนโปรแกรมดโดยใช้ Visual Studio C# Tools, COGNEX QuickBuildVisionPro, SQL Server
Management Studioคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio C# Tools, COGNEX QuickBuildVisionPro and
 • SQL Server Management Studio เพื่อใช้สำหรับงานด้านต่างๆเช่น
 • - GUI (Graphical User Interface)
 • - Database
 • - Pattern Teaching
 • - Defect Analysis
 • - Quality Check
 • - Dimension Measurement
 • - Machine control and interface
 • - Machine Vision
 • - Machine learning algorithm
 • - Orientation, Alignment ตำแหน่งชิ้นงาน
 • - มีประสบการณ์ด้าน microcontroller, IOT,AI , machine control software
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • - มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
 • และรักในการพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • - บริษัทมีทีมงานพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างดี
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • - 28,000 ถึง 50,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
 • - ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
 • - ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าทักษะภาษาอังกฤษ
 • - โบนัส
 • - เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ
 • - วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

- จัดทำแผนงบประมาณ และแผนค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบ และรายงานผลการปิดงบประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ข้อมูล/เอกสาร/รายงานครบถ้วน ถูกต้อง
และตรวจสอบง่าย
- วางแผนภาษีสรรพากรและระบบบัญชี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อประหยัดภาษี
- วางแผนการรับ-จ่ายเงิน ให้ตรงกำหนดการชำระ เพื่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
- การวางแผนด้านการลงทุนกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง
- ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการนำเงินสด/เช็คที่เป็นรายรับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดทำรายงานการรับเงิน
- ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมรายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบเอกสาร/การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
- ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51)
และกระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- สรุปผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลังประจำปี รวมทั้งงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
- ตรวจสอบการปิดงบบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
เพื่อเตรียมข้อมูลการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายนอก
- ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุง พัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • - เพศหญิง อายุ 40 - 48 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • - ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 - 7 ปี
 • - มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร
 • - สามารถทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
 • - มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบบัญชี ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี (CPD)
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • - 40,000 – 50,000 บาทขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • - เงินค่าครองชีพ
 • - เงินค่าความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • - เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

วิศวกรรับประกันคุณภาพ

1. จัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มการรับรองคุณภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักร และเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักรตามมาตรฐานการตรวจสอบรับเข้า
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการประกอบ และขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบ
รวมถึงการออกเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
4. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนหรือเครื่องจักร และตรวจสอบประเมินผล ตามมาตรการการแก้ไขที่กำหนด
5. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รวมถึงและจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (Failure Analysis Report) ส่งให้ลูกค้า
6. ควบคุมกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์การวัดที่จำเป็นในกระบวนการผลิต
7. สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์การทำงานทางด้านรับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • - หากมีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Technical Writer

Responsibilities
- Writes and edits technical documents including product manuals, brochures or articles
- Meet with engineers, programmers, project managers to learn about specific products or processes
- Ensure projects are completed on time and meet quality standardsคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • Qualifications
 • - Experience in writing documentation and procedure manuals for various products
 • - Ability to deliver high quality documentation paying attention to detail
 • - Ability to grasp complex technical concepts and make them easily understandable in text and
 • pictures
 • - Excellent written skills in English
 • - Strong working knowledge of Microsoft Office
 • - Bachelor degree in Computer Science, Engineering or equivalent preferred
 • Benefits
 • - Basic salary THB 25,000 to THB 50,000 depend on experience and performance
 • - Cost of living allowance
 • - Health insurance
 • - Provident funds
 • - Uniform
 • - Bonus
 • - VISA and Work permit provided for foreigner employee, etc.

เจ้าหน้าที่การตลาด

- จัดทำ Graphic media, Marketing content และดูแลสื่อโฆษณาของบริษัทรวมถึง Social network เช่น Website,
Facebook, Web board, Email เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
- รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย
- เขียนบทความ ข่าว ประชาสัมพันธ์ E-Newsletter ส่งให้ลูกค้า
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารและงานธุรการของฝ่ายการตลาด ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • - ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23-35 ปี สัญชาติไทย
 • - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเนื้อหาด้านการตลาด (marketing
 • content)
 • - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office, Internet, Email) และสามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 • - มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่องาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • - มีทักษะในการประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
 • - รู้จักปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • - มีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • - 20,000 – 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • - เงินค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • - เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

ช่างเทคนิค

ติดตั้งเครื่อง UV Inkjet Printer, 3D Printer, Cutting Plotter และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งเครื่องจักรหรือการบริการหลังการขายหรือใช้โปรแกรม CorelDraw ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้

วิศวกรบริการ

รับผิดชอบด้านการติดตั้งเครื่อง UV Inkjet Printer, 3D Printer, Cutting Plotter การดูแลรักษาและการแก้ปัญหาเครื่องจักร ตลอดจนการให้บริการฝึกอบรมและซ่อมแซมเครื่องจักรคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้โปรแกรม CorelDraw ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้

วิศวกรจัดซื้อ

- สรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่, การเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขสินค้าและบริการ
- ด่าเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จากผู้ขายในประเทศ
- ประสานงานด้านข้อมูล, การส่งสินค้าเคลม, การส่งสินค้าซ่อม, การส่งสินค้าสอบเทียบ จากผู้ขายในประเทศ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

วิศวกรขาย (โปรเจค)

ดำเนินงานขายเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (วท.บ, วศ.บ, อส.บ เป็นต้น)
 • มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์การด้านงานขาย
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเลเซอร์ในอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรระบบอัตโนมัติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านทาง Website : http://www.photonics-science.com/

- ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ Email : jobs@photonics-science.com

- โทรศัพท์ : 02-172-8578 ต่อ 54 (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ Photonics Science Co., Ltd. 9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520