Support


การบริการซ่อมและดูแลเครื่องเลเซอร์

    • สายด่วน hotline สำหรับการติดต่อเมื่อมีปัญหาเร่งด่วน หรือนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

    • ถึงลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใน 4 ชั่วโมง

    • ให้การบริการด้านอะไหล่และการดูแลรักษาเครื่องเลเซอร์

    • มีมาตรฐานการดูแลและซ่อมระดับสากล พร้อมเครื่องมือทันสมัยกว่า 

จัดอบรมสอนเลเซอร์


• จัดการอบรมการประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

• จัดอบรมเรื่องระบบเลเซอร์ การซ่อมบำรุงเลเซอร์ การใช้งานเลเซอร์

• จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย ในการใช้เลเซอร์

• จัดอบรมการเชื่อม การแกะสลักด้วยเลเซอร์


เปิดสอนการใช้เลเซอร์ในการเชื่อมและแกะสลักเลเซอร์ให้กับโครงการ และ โรงงานต่างๆ

เราเป็นบริษัทแรกที่ทำการเปิดอบรมช่างด้านเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเลเซอร์ การแกะสลักเลเซอร์ การตัดเลเซอร์ ตั้งแต่แบบ Private จนถึงแบบ Group

 

 

จัดฝึกอบรมการต่อยอดทักษะการใช้งานเครื่องเลเซอร์ให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเลเซอร์จากเรา

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ซื้อเครื่องเลเซอร์จากเรา บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด จึงจัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเลเซอร์เพิ่มเติมให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วและลูกค้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องเลเซอร์ โดยวิทยากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ ด้านเลเซอร์ เข้าไปฝึกอบรมให้กับลูกค้า

 


รับทำตัวอย่างชิ้นงานด้วยเลเซอร์

• เรารับทำโครงงานวิจัย ในการนำเลเซอร์มาประยุกต์การใช้งาน พร้อมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิตชิ้นงานด้วยเลเซอร์

• เราทำตัวอย่างงาน จากเลเซอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ให้ลูกค้า

• เราค้นคว้าและหาวิธีการผลิตชิ้นงานของลูกค้า โดยใช้เลเซอร์ที่เหมาะสม

 


รับปรึกษาและออกแบบการประยุกต์การใช้งานด้วยเลเซอร์

• รับปรึกษา ออกแบบระบบเลเซอร์ การใช้เลเซอร์เพื่อผลิตชิ้นงาน

• ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ คุณวุฒิ และประสบการณ์

 


    เราสามารถตอบสนองลูกค้าในเรื่องของการนำเลเซอร์มาประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี เรามีทีมวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ไว้คอยดูแลและเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือลูกค้าเฉพาะด้านเราใช้ห้องทดลองและปฏิบัติการงานเลเซอร์ทั้งในและนอกประเทศซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในการทำตัวอย่างงานให้กับลูกค้า
    เรายินดีที่จะนำผลการทดลองมารายงานและวิเคราะห์ร่วมกันกับลูกค้าเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นและพัฒนาในการออกแบบ และสร้างเครื่องจักรเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าและลูกค้าจะได้เครื่องจักรที่ตรงความต้องการ มีความมั่นใจ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นอย่างมาก