C
areers


       ผู้บุกเบิกและบริษัทชั้นนำด้านเลเซอร์ของประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเลเซอร์ชั้นนำของโลกสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ออกแบบและสร้างเครื่องจักรเลเซอร์ และระบบอัตโนมัติชั้นนำ รับปรึกษาการประยุกต์
การใช้งาน เชื่อม ตัด เจาะ และมาร์คด้วยเลเซอร์ รับบริการแกะสลักและเขียนลวดลายชิ้นงานคุณภาพสูงด้วยเลเซอร์ บริษัทมีการขยายและเติบโตด้วยความมั่นคง ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (คลิกดูแผนที่) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ สมัครร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่างเรา

(คลิกที่ชื่อตำแหน่ง เพื่อดูรายละเอียด)

Overseas Purchasing Officer

 • ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าจากผู้ส่งมอบต่างประเทศและกระบวนการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบตามที่กำหนด
 • สรรหา คัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบตามมาตรฐานที่ระบุในระบบบริหารคุณภาพ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อหรือการนำเข้า ส่งออก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร ประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
  • มีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี

   เงินเดือนและสวัสดิการ

  • 20,000 – 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
  • เงินค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
  • เงินค่าความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

   ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   02 1728578 (8 lines automatic) ต่อ 54 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
   โดยสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติทางอีเมล์มาที่สำนักงานใหญ่
   E-mail : jobs@photonics-science.com

 • Software Engineer

  เขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio C# Tools, COGNEX QuickBuildVisionPro, SQL Server Management Studio  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio C# Tools, COGNEX QuickBuildVisionPro and SQL Server Management Studio เพื่อใช้สำหรับงานด้านต่างๆ เช่น
   - GUI (Graphical User Interface)
   - Database
   - Pattern Teaching
   - Defect Analysis
   - Quality Check
   - Dimension Measurement
   - Machine control and interface
   - Machine Vision
   - Machine learning algorithm
   - Orientation, Alignment ตำแหน่งชิ้นงาน
  • มีประสบการณ์ด้าน microcontroller, IOT,AI , machine control software จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และรักในการพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  • บริษัทมีทีมงานพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างดี

   เงินเดือนและสวัสดิการ

  • 28,000 ถึง 50,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
  • ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทักษะภาษาอังกฤษ
  • โบนัส
  • เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ
  • วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์

  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

 • จัดทำแผนงบประมาณ และแผนค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ตรวจสอบ และรายงานผลการปิดงบประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ข้อมูล/เอกสาร/รายงานครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบง่าย
 • วางแผนภาษีสรรพากรและระบบบัญชี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อประหยัดภาษี
 • วางแผนการรับ-จ่ายเงิน ให้ตรงกำหนดการชำระ เพื่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
 • การวางแผนด้านการลงทุนกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง
 • ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการนำเงินสด/เช็คที่เป็นรายรับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดทำรายงานการรับเงิน
 • ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมรายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสาร/การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
 • ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51) และกระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
 • สรุปผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลังประจำปี รวมทั้งงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • ตรวจสอบการปิดงบบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมข้อมูลการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศหญิง อายุ 40 - 48 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร
  • สามารถทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบบัญชี ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี (CPD)

   เงินเดือนและสวัสดิการ

  • 40,000 – 50,000 บาทขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
  • เงินค่าครองชีพ
  • เงินค่าความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

 • QA Engineer

  1. จัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มการรับรองคุณภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักร และเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักรตามมาตรฐานการตรวจสอบรับเข้า
  3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการประกอบ และขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบ
  รวมถึงการออกเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
  4. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนหรือเครื่องจักร และตรวจสอบประเมินผล ตามมาตรการการแก้ไขที่กำหนด
  5. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  รวมถึงและจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อบกพร่อง (Failure Analysis Report) ส่งให้ลูกค้า
  6. ควบคุมกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์การวัดที่จำเป็นในกระบวนการผลิต
  7. สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านรับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี
  • หากมีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   เงินเดือนและสวัสดิการ

  • 22,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
  • เงินค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
  • เงินค่าความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

  Technical Writer

 • Writes and edits technical documents including product manuals, brochures or articles
 • Meet with engineers, programmers, project managers to learn about specific products or processes
 • Ensure projects are completed on time and meet quality standards  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Experience in writing documentation and procedure manuals for various products
  • Ability to deliver high quality documentation paying attention to detail
  • Ability to grasp complex technical concepts and make them easily understandable in text and pictures
  • Excellent written skills in English
  • Strong working knowledge of Microsoft Office
  • Bachelor degree in Computer Science, Engineering or equivalent preferred

   Benefits

  • Basic salary THB 25,000 to THB 50,000 depend on experience and performance
  • Cost of living allowance
  • Health insurance
  • Provident funds
  • Uniform
  • Bonus
  • VISA and Work permit provided for foreigner employee, etc.

 • Marketing Executive

 • ติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อรับรู้ความต้องการของลูกค้าเบื้องต้นและคัดกรองข้อมูลจากลูกค้าก่อนส่งข้อมูลให้กับฝ่ายขาย
 • ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ทางการตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • วางแผนการโปรโมทสินค้า การส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลสื่อโฆษณาของบริษัทรวมถึง Social network เช่น Website, Facebook, Web board, Email เป็นต้น
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารและงานธุรการของฝ่ายการตลาด ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23-35 ปี สัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเนื้อหาด้านการตลาด (marketing content)
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office, Internet, Email) และสามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
  • มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่องาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีทักษะในการประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
  • รู้จักปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี

   เงินเดือนและสวัสดิการ

  • 20,000 – 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
  • เงินค่าครองชีพ เบี้ยขยัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • วันทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

 • Technician

  ติดตั้งเครื่อง UV Inkjet Printer, 3D Printer, Cutting Plotter และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่ใกล้เคียง
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งเครื่องจักรหรือการบริการหลังการขายหรือใช้โปรแกรม CorelDraw ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้

  Service Engineer

  รับผิดชอบด้านการติดตั้งเครื่อง UV Inkjet Printer, 3D Printer, Cutting Plotter การดูแลรักษาและการแก้ปัญหาเครื่องจักร ตลอดจนการให้บริการฝึกอบรมและซ่อมแซมเครื่องจักร  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถใช้โปรแกรม CorelDraw ได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้

  Purchase Engineer

 • สรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่, การเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขสินค้าและบริการ
 • ดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จากผู้ขายในประเทศ
 • ประสานงานด้านข้อมูล, การส่งสินค้าเคลม, การส่งสินค้าซ่อม, การส่งสินค้าสอบเทียบ จากผู้ขายในประเทศ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

 • Sales Engineer (Project)

  ดำเนินงานขายเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • อายุ 25 - 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (วท.บ, วศ.บ, อส.บ เป็นต้น)
  • มีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์การด้านงานขาย
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเลเซอร์ในอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรระบบอัตโนมัติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

  วิธีการสมัคร

  - สมัครผ่านทาง Website : http://www.photonics-science.com/

  - ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ Email : jobs@photonics-science.com

  - โทรศัพท์ : 02-172-8578 ต่อ 54 (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)

  - สมัครด้วยตนเองได้ที่ Photonics Science Co., Ltd. 9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520