N
ew Detail
ข่าวประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

         

จากสถานการณ์ การระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด ได้เร่งดำเนินการให้ความรู้และแนวทางการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานพร้อมเร่งดำเนินการช่วยลงทะเบียนให้กับพนักงานตามโครงการของรัฐที่ประกาศไว้ ได้แก่ ประกันสังคม หมอพร้อม ไทยร่วมใจ เพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีนทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงแจ้งข่าวให้พนักงานได้รับทราบข้อเท็จจริงและตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ขณะนี้ภาพรวมของพนักงานเกิน 80% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและให้กับลูกค้าของบริษัท

 

          นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งเน้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด และสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

  • คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานในบริษัททุกวัน และหากมีพนักงานเข้าข่ายมีอาการเบื้องต้นจะส่งพบแพทย์ทันที พร้อมเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
  • ให้พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการ ในกรณีที่พนักงานไม่มีหน้ากากอนามัยทางบริษัทได้จัดให้บริการฟรี
  • จัดให้มีจุดล้างมือและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ทุกจุดที่มีการสัมผัส
  • จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง
  • ให้พนักงานเว้นระยะห่าง (Social Distance) เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของไวรัส รวมถึงจัดรอบการรับประทานอาหารกลางวันเป็น 3 รอบ เพื่อลดความแออัด 
  • จำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมในแต่ละครั้งไม่ 10 คน
  • ให้พนักงานสแกนเข้างานผ่านการตรวจจับใบหน้าแทนการสแกนด้วยนิ้วมือเพื่อลดการสัมผัส
  • ให้พนักงานฝ่ายงานบริการไปตรวจหาเชื้อพร้อมใบรับรองผลการตรวจ ก่อนการออกไปพบลูกค้าหากมีการร้องขอ
  • ให้พนักงานฝ่ายงานบริการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้ง ในการออกไปปฏิบัติงานที่หน้างาน

   

Back