W
elcome To Photonics Science

       บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด “ เชี่ยวชาญ รู้จริง รู้ลึก ด้านเลเซอร์ ” เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้และ ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในโลกแห่งธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อน ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

       ทั้งปัจจุบันและในอนาคต Photonics Science Co., Ltd. “ เชี่ยวชาญ รู้จริง รู้ลึก ด้านเลเซอร์ ” จนเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ทุกรูปแบบอันดับ 1 ในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ เพราะเราคือผู้บุกเบิก

       เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของคนไทยที่จะเสริมสร้างให้คนไทยเข้าใจเลเซอร์ดียิ่ง เพื่อการนำมาใช้ที่ถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

       เราตั้งใจที่จะช่วยเป็นองค์กรส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมหลายแขนงของคนไทย ที่ต้องการผลิตงานให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีของเลเซอร์ ดังนั้นงาน สอน อบรม ลูกค้า คือ เป้าหมายหลักของพวกเรา

       เราพร้อมจะเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยคนไทยที่ทำงาน ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เพื่อเทคโนโลยีของเลเซอร์ที่ทันสมัย ด้วยใจจริงตลอดมา เพราะเรารู้สึกและตระหนักดีว่ามันคือหน้าที่ของเรา

               “The Best Laser Team in Thailand”

30 มกราคม 2561

นวัตกรรมการวัดพื้นผิว 3D ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ Conoscopic Holography เพิ่มเติม

22-25 พฤศจิกายน 2560

Hottest METALEX 2017 เพิ่มเติม

11-13 ตุลาคม 2560

MTA Hanoi 2017 เพิ่มเติม

23-24 กันยายน 2560

ชี้ชัด จัดเต็ม เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ เพิ่มเติม