H
ead Office


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์. +66 2172 8578 (8 lines automatic)
โทรสาร. +66 2172 8579
E-mail : Sales@photonics-science.com


B
angrak Branch


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
อาคารสิริกร ชั้น 6 ห้อง 603
เลขที่ 116 ถ.มหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์. +66 2631 8828-9
โทรสาร. +66 2631 8830


C
hiang Mai Branch


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
411/24 อาคาร E8 โครงการสตาร์เอวีนิว
ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. +66 53 245931-2
โทรสาร. +66 53 245933
V
ietnam Branch


Chi nhánh Việt Nam
Bà: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Sales Executive
Điện thoại: +66 2172 8578 Ext. 29
Fax: +66 2172 8579
Email: vinh.n@photonics-science.com

คุณหงวน ธี วิน
ตำแหน่ง:
Sales Executive
โทรศัพท์: +66 2172 8578 Ext. 29
โทรสาร: +66 2172 8579
Email :vinh.n@photonics-science.com