H
ead Office


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์. +66 2172 8578 (8 lines automatic)
โทรสาร. +66 2172 8579
E-mail : Sales@photonics-science.com


B
angrak Branch


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
อาคารอินเตอร์เนชั่นแนลจิวเวลรี่ฮับ เลขที่ 1179/36
ชั้น 5 ห้องเลขที่ 505, 506 ถนนเจริญกรุง
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์. +66 20013669
E-mail Sales@photonics-science.com


C
hiang Mai Branch


บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
411/24 อาคาร E8 โครงการสตาร์เอวีนิว
ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. +66 53 245931-2
โทรสาร. +66 53 245933
V
ietnam Branch


Chi nhánh Việt Nam
Bà: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Sales Executive
Điện thoại: +66 2172 8578 Ext. 29
Fax: +66 2172 8579
Email: vinh.n@photonics-science.com

คุณหงวน ธี วิน
ตำแหน่ง:
Sales Executive
โทรศัพท์: +66 2172 8578 Ext. 29
โทรสาร: +66 2172 8579
Email :vinh.n@photonics-science.com