A
rticles


ขอแนะนำคำย่อ หรือคุณลักษณะของเลนส์เลเซอร์ Co2 ที่หลายท่านอาจไม่รู้จัก ซึ่งมีสาระน่ารู้ที่สำคัญดังต่อไปนี้
 
 
FL =ความยาวโฟกัส

MD = ระยะห่างจากงาน

Dia. = เส้นผ่าศูนย์กลาง

CT = ความหนาตรงกลาง

ET = ความหนาที่ขอบ

Focal Point = จุดรวมแสง

 

การตัดงานด้วยเลเซอร์ ความยาวโฟกัสที่เลือกใช้นั้นสำคัญต่องานตัดเลเซอร์เป็นอย่างมาก ดังนั้นเราควรมีความเข้าใจในการเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพราะหากเลือกใช้ความยาวโฟกัสที่ไม่ตรงกับงานจะก่อให้เกิดผลเสียต่องานที่ทำได้ ความยาวโฟกัสที่เจอบ่อยครั้งที่พบในท้องตลาดมักจะใช้ความยาวโฟกัสที่   5" ,7.5" และ 10" ดังนั้นเราควรเลือกใช้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพิจารณาได้จาก ความหนาของวัสดุ ยิ่งงานที่มีความหนาเราควรใช้ความยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น

ขอยกตัวอย่าง เช่นหากตัดเหล็กความหนาไม่เกิน 6 mm. ควรใช้ FL 5" หรือตัดเหล็กหนา 16 mm ควรใช้ FL 10" ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดกับผู้ใช้งานนั้นเอง

 

 

ภาพตัวอย่างความยาวโฟกัส

7.5" ความยาวโฟกัส (หน่วยเป็นนิ้ว)

 

5.0" ความยาวโฟกัส (หน่วยเป็นนิ้ว)