A
rticles


สาธิตวิธีง่ายๆในการระบุพื้นผิวเลนส์ CO2 (เว้า, นูนหรือเรียบ) โดยใช้พื้นผิวของเลนส์เป็นกระจกเงา ระบุพื้นผิวของเลนส์: ดูว่าเลนส์เลเซอร์ CO2 ของคุณคือเลนส์ Plano lens (Po / Cx) หรือเลนส์ Meniscus (Men)


วิธีการระบุพื้นผิวนั้นง่ายมาก
1. มองไปที่ตรงไปที่พื้นผิวเลนส์
2. ถ้าคุณเห็นภาพสะท้อนของคุณว่าควรเป็นด้านเว้า (หรือด้านเรียบ)
3. ถ้าคุณไม่เห็นภาพสะท้อนของคุณ – แสดงว่ามันเป็นด้านนูน