A
rticles


 

Video: วิธีการวัดความยาวโฟกัสของอุปกรณ์ทางแสง 

 

วิธีการวัดความยาวโฟกัสของเลนส์รวมแสงในระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2)  โดยใช้เพียงไม้บรรทัดและแสงภายในห้องเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการวัดได้จากวิดีโอ